در مورد ژل کودها چه میدانید؟

عناصر شیمیایی برای ورود به گیاه الزاما باید در فاز مایع قرار بگیرند. به همین دلیل کودهای شیمیایی جامد برای قابل مصرف شدن در گیاه از طریق ریشه ابتدا باید در آب کاملا حل شوند که این امری بسیار زمان بر است.

ژل کودها یا همان کودهای مایع سوسپانسیون شده با بالاترین میزان عناصر در فاز مایع با pH کنترل شده یکی از جدیدترین محصولات مورد مصرف در کشاورزی جهانی است که این مشکل را کاملا برطرف کرده است و قابل استفاده در مصارف خاکی با مقدار کم نیز میباشد.

ژل کودها (کودهای سوسپانسیون)

کودهای سوسپانسیون (ژل کودها) با درصد بالای عناصر تولید شده توسط شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور.