افتخار ما...

خدمت به کشاورزی ایران عزیز است

Polygon 7
دکتر آرمین اسکوئیان
دکترای فیزیولوژی گیاهی
احسان
دکتر احسان اسکوئیان
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی
دکترای تخصصی زراعت – فیزیولوژی گیاهی
ابراهیمی
دکتر محمود ابراهیمی
دکترای تخصصی شیمی
آرشین اسکوئیان
دکتر آرشین اسکوئیان
دکترای تخصصی نانوتکنولوژی
سیبی
دکتر محمد سیبی
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
مجتبی حسینیان
دکتر مجتبی حسینیان
دانشجوی دکتری زراعت – فیزیولوژی گیاهی
ترک زاده
ترانه ترک‌زاده
کارشناس ارشد زیست‌شناسی
سامان محمدزاده
سامان محمدزاده
کارشناس ارشد آفات و بیماری‌های گیاهی
نظامی
دکتر سمیه نظامی
دکتری تخصصی علوم باغبانی
سیفی
اکبر سیفی
کارشناس ارشد زراعت فیزیولوژی گیاهی