افتخار ما...

خدمت به کشاورزی ایران عزیز است

دکتر آرمین اسکوئیان

دکتری فیزیولوژی گیاهی

دکتر احسان اسکوئیان

دکتری بیوتکنولوژی

دکتر جعفر نباتی

دکتر فیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر محمد سیبی

دکتری فیزولوژی گیاهان زراعی

دکتر آرشین اسکوئیان

دکتری نانوتکنولوژی

دکتر محمود ابراهیمی

دکتری شیمی

دکتر مجتبی حسینیان

دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

مهندس ترانه ترک‌زاده

کارشناسی ارشد زیست‌شناسی

مهندس سامان محمدزاده

کارشناسی ارشد گیاهپزشکی

دکتر سمیه نظامی

دکتری علوم باغبانی

مهندس اکبر سیفی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان زراعی