محصولات دایان

محصولات شرکت دانش‌بنیان خوشه‌پروران زیست‌فناور در سه بخش کودهای زیستی و میکروبی،کودهای شیمیایی و کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی طبقه‌بندی می‌شوند.

کودهای گیاهان آپارتمانی