جواز و گواهی‌نامه‌های تولید شرکت دانش‌بنیان خوشه پروران زیست فناور را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

پروانه بهره‌برداری شرکت خوشه پروران زیست فناور
جواز تاسیس شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور
مجوز تولید آفت کش‌های طبیعی
مجوز تولید کود ریز مغذی دایان
مجوز تولید کود سیلیکون دایان
مجوز تولید کود پتاس وافر دایان
مجوز تولید کود کلسیم وافر دایان
مجوز تولید کود زیستی پتاس پاور باکتر دایان
مجوز تولید کود زیستی نیتروباکتر دایان
مجوز تولید کود زیستی فسفو پاور باکتر دایانمجوز تولید کود زیستی فسفو پاور باکتر دایان
مجوز تولید کود زیستی فسفو پاور باکتر دایانمجوز تولید کود زیستی فسفو پاور باکتر دایان