آبیاری اول برای زعفران صرفا با هدف جذب توسط بنه و ریشه‌ها نیست بلکه هدف اصلی این آبیاری ایجاد شوک دمایی برای بنه است. برای اینکه فرایند تشکیل نهایی گل و ظهور آن در گیاه شکل بگیرد، ضروری است که بنه دماهای پایین را تجربه کند.
بهترین زمان آبیاری اول در زعفران بسته به منطقه از اواسط مهر تا اواسط آبان ماه و زمانی است که میانگین دمای شب و روز زیر ۱۵ درجه سانتی‌گراد و شیب دمایی رو به کاهش باشد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود مقاله منتشر شده در سایت با عنوان ” آبیاری اول زعفران ” را مطالعه فرمائید.