نقش سیلیسیم در کنترل بیماری‌ها

فهرست مطالب

 

سیلیسیم دومین عنصر فراوان پوسته زمین است (۲۷%). سیلیسیم مدت زمان زیادی است که به عنوان کنترل کننده بیماری ها شناخته شده است.

نقش­های سیلیسیم در کنترل بیماری­ها

  1. مقاومت مکانیکی

نظریه اولیه در مورد نحوه عمل سیلیسیم در گیاهان، پیشگیری از نفوذ عامل بیماریزا از طریق ایجاد یک مانع فیزیکی در برابر آن پاتوژن است (به این پست مراجعه کنید). طبق نتایج Yoshi در سال ۱۹۴۱، ارتباط مستقیمی بین تیمار با سیلیسیم و چقرمگی (سختی) برگ­ها وجود دارد. در سال ۲۰۰۲، Kim و همکاران در آزمایشی که روی این موضوع انجام دادند مشاهده شد که سیلیسیم باعث تقویت دیواره سلولی و سختی برگ های برنج و جلوگیری از بیماری بلاست برنج شد به طوری که این شرایط در برگ­های تیمار شاهد مشاهده نشد.

در سال ۱۹۹۸ مشاهده شد که سیلیسیم در مکان های در معرض بیماری یا آسیب دیده، تجمع پیدا میکند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، سیلیسیم در محل حضور عامل بیماریزا تجمع پیدا میکند تا از خسارات وارده به گیاه جلوگیری کند.

silisium role

تصویر سمت چپ: محل حضور پاتوژن های عامل بیماری و تصویر سمت راست: تجمع سیلیسیم در همان محل حضور پاتوژن ها

 

 

 

  1. مقاومت القایی و سیستمیک

در سال ۱۹۹۱، Samuel و همکاران با محلول پاشی سیلیسیم باعث توقف رشد قارچ سفیدک پودری شدند. آنها مدتی اعمال سیلیسیم را متوقف کردند که طبق نظریه مقاومت فیزیکی سیلیسیم، باید قارچ مجددا رشد میکرد ولی این اتفاق نیافتاد. نتیجه گرفتند که باید مقاومت از نوع سیستمیک باشد.

سیلیسیم باعث افزایش فعالیت کیتینازها و پراکسیدازها و افزایش تجمع ترکیبات فنلی در گیاه میشود. Fawe و همکاران نشان دادند که سیلیسیم باعث افزایش تولید فیتوالکسین های فلاونوئیدی در گیاهان میشود.

سیلیسیم در گیاه باعث تولید متابولیت های ثانویه ضدمیکروبی میشود و از این طریق عامل بیماریزا را به طور غیر مستقیم از بین میبرد.

 

 

منابع

Fawe, A., Menzies, J.G., Che´rif, M. and Be´langer, R.R. (۲۰۰۱) Silicon and disease resistance in dicotyledons In: Silicon in Agriculture, pp. 159–۱۷۰. Elsevier, Amsterdam.

Yoshi, H. (۱۹۴۱) Studies on the nature of rice blast resistance Kyusu. Imp. Univ. Sci. Fakultato Terkultura Bull. 9, 277–۳۰۷.

Kim, S.G., Kim, K.W., Park, E.W. and Choi, D. (۲۰۰۲) Siliconinduced cell wall fortification of rice leaves: a possible cellular mechanism of enhanced host resistance to blast. Phytopathology 92, 1095–۱۱۰۳.

Samuels, A.L., Glass, A.D.M., Ehret, D.L. and Menzies, J.G. (۱۹۹۱) Mobility and deposition.

برای مشاهده صفحه مربوط به محصول سیلیسیمی شرکت خوشه پروران (سیلیکون دایان) روی تصویر زیر کلیک کنید.

silicon farsi

 

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.

 

ثبت ديدگاه