راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

پرایمینگ بذر

پرایمینگ بذر

پرایمینگ بذر چیست؟

پرایمینگ بذر

تکنیک بهبود و افزایش قدرت جوانه زنی، استقرار و ایجاد یک گیاهچه کاملا سالم و قوی که کارایی گیاه را در مزارع افزایش می دهد (یارنیا و همکاران، ۲۰۰۸). در شرایطی که بذرها عملیات پرایمینگ بذر بر آنها اعمال شده باشد بذور بعد از استقرار در زمین سریعتر جوانه می زنند و جوانه زنی بطور همزمان صورت می گیرد بخصوص در شرایطی که کاشت در درجه حرارت های نامطلوب صورت می گیرد. پرایم بذر با ترکیبات فنولیکی علاوه بر افزایش میزان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و استقرار مناسب گیاه موجبات تحمل به تنش های محیطی چون شوری و خشکی را برای گیاه فراهم می کند و با افزایش سطح ریشه ها در شرایط متغییر محیطی گلدهی را زودتر و موجبات افزایش عملکرد کیفی و کمی محصولات می شود (عیسوند و همکاران ۱۳۹۰) (هاریس و همکاران، ۱۹۹۹) (مکدونالد، ۲۰۰۰) (موسی و همکاران، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱).

در جریان پرایمینگ، بذرها معمولاً اجازه می‌یابند تا حد کمی آب جذب کنند (تا قبل از خروج ریشه چه) و سپس از محیط آب خارج میشوند. مقدار آب جذب شده در حدی است که مانع از جوانه زنی می شود، اما امکان وقوع یکسری فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پیش از جوانه زنی را فراهم می آورد. تیمارهای پرایمینگ بذر به منظور سرعت بخشیدن به جوانه زنی و رشد گیاهچه در شرایط طبیعی و تنش استفاده می گردند (بصرا و همکاران، ۲۰۰۲). هنگامی که بذر پرایم شده در محیط مناسب جوانه زنی قرار میگیرد، سریعتر از بذرهایی که پرایم نشده باشند جوانه زنی می کنند. گزارش های مختلفی حاکی از آن است که پرایمینگ بذر باعث افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی و سبز شدن بذر می گردد (مورونگو و همکاران، ۲۰۰۴ : اشرف و رئوف، ۲۰۰۱ ).

بذر پرایم شده با محصولات دایان

کود پرایم بذر

مزیت استفاده از ترکیبات فنولیکی در محصول آبنوش بذر دایان

 • افزایش سطح ریشه در این روش (عیسوند و همکاران ۱۳۹۰) (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸).
 • ترکیبات فنولیکی خود خاصیت ضد قارچی دارند و موجبات عدم استفاده از قارچ کش ها را بدنبال دارد (گوزا، ۲۰۰۳) (داوو و همکاران، ۲۰۰۸) (حیات و همکاران، ۲۰۱۰).
 • استفاده از این ترکیبات فنولیکی در پرایم بذر باعث بهبود عملکرد و افزایش نهایی عملکرد می شود (زآو و همکاران،۱۹۹۵) که ناشی از تأثیر این
 • ترکیبات بر فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه است (سناراتنا و همکاران، ۲۰۰۰) (حسین و همکاران، ۲۰۰۷).
 • موجبات افزایش سطح برگ و ماده خشک را در عملکرد نهایی افزایش می دهد (خان و همکاران، ۲۰۰۳).
 • استفاده از ترکیبات فنولی در پرایم بذر ضخامت ساقه، تعداد برگ وزن تر و خشک ساقه را افزایش می دهد (مارتین مکس و لارکو ساویدرا، ۲۰۰۱).
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های خشکی و شوری (بلیکیر، ۲۰۰۱) (شاکیرووا و بیز روکووا، ۱۹۹۷) (سینگ و یوشا، ۲۰۰۳).
 • افزایش عملکرد نهایی گیاه در شرایط تنش های شوری و خشکی (سناراتنا و همکاران، ۲۰۰۱) (بیزروکووا و همکاران، ۲۰۰۰) (سینگ و یوشا، ۲۰۰۳).
 • استفاده از ترکیبات فنولیکی در پرایم بذپرایور محصولات مختلف موجبات کنترل ژنی را بدنبال دارد (راجاسیکاران، ۲۰۰۲).
 • استفاده از ترکیبات فنولیکی در پرایم بذور موجبات کاهش آسیب های اکسیداتیو در طی جوانه زنی بذر می شود (متوالی و همکاران، ۲۰۰۳).
 • افزایش مقاومت به سرما در گیاهی که با این ترکیبات پرایم شده باشند (کانگ و سالتویت، ۲۰۰۲) (تاسکین و همکاران، ۲۰۰۳) (جاندا و همکاران، ۱۹۹۹) (بلوکینا و همکاران، ۲۰۰۳) (فویر و فلیچر، ۲۰۰۱)
 • کاهش تنش های فلزات سنگین در گیاه (متوالی و همکاران، ۲۰۰۳)

روش مصرف کود پرایم بذر دایان

مقدار مشخص از این محصول را در مقدار تعیین شده ای از آب که بتواند بذرها را در خود غوطه ور کند می ریزیم. مدت زمان غوطه ور سازی بذرها در این محلول مشخص بوده و برای هر یک از بذور متفاوت می باشد. مدت زمان غوطه ور سازی باید در دمای بین ۱۵ تا ۳۰ درجه (دمای محیط) انجام گیرد و در برابر نور مستقیم خورشید این عملیات انجام نگیرد. بعد از طی مدت زمان غوطه ورسازی بذرها از آب خارج شده و در یک مکان سر پوشیده به صورت کامل با ایجاد جریان هوا و دما محیط اقدام به خشک کردن می کنیم. بعد از انجام مراحل خشک کردن سطح بذر در روزهای بعد اقدام به کاشت انجام خواهد شد.

موارد منع مصرف

بذرهای پلیت شده ( بذرهای کاملا یکدست که دارای پوشش و لایه محافظ هستند که به راحتی از بذر جدا و یا شسته نمیشود.)

منابع

 • Rajasekaran, L. R., Stiles, A., Surette, M.A.,Sturz, A.V., Blake, T. J., Caldwell, C. and Nowak, J.( 2002). Stand Establishment Technologies for Processing Carrots: Effects of various temperature regimes on germination and the role of salicylates in promoting germination at low temperatures. Canadian Journal of Plant science. 82: 443-450
 • Metwally, A., Finkemeier, I., Georgi, M. and Dietz, K-J. (2003).salicylic acid Alleviates the Cadmium Toxicity in Barley seedlings.Physiology and Biochemistry of Plant. 132: 272-281
 • Hayat Q, Hayat S, Irfan M, Ahmad A (2010) Effect of exogenous salicylic acid under changing environment: A review. Environmental and Experimental Botany 68: 14-25.
 • Daw DB, Zang LH, Wang ZZ (2008) Salicylic acid enhances antifungal resistance to Magnaporthe grisea in rice plants. Australian Plant Pathology 37: 637-644.
 • Bleeker, A., (2001) . Ethylene. Current biology. 11: 23.
 • Senaratna, T., D. Touchell, E. Bunn and K. Dixon. 2000. Acetyl salicylic acid (Aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plant. Plant Growth Regul., 30: 157-161.
 • Hosseini, G. and R.J. Thengane. 2007. Salinity tolerance in cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes. Int. J. Bot., 3: 48-55.
 • Kang H.-M. and Saltveit M.E. 2002. Chilling tolerance of maize,cucumber and rice seedlings leaves and roots are differentially affected by salicylic acid. Physiol. Plant. 115: 571–۵۷۶.
 • Tasgı´n E., Atı´cı´ O¨ . and Nalbantog˘ lu B. 2003. Effect of salicylic acid on freezing tolerance in winter wheat leaves. Plant Growth Regul. 41: 231–۲۳۶.
 • Metwally A., Finkmemeier I., Georgi M. and Dietz K.-J. 2003.Salicylic acid alleviates the cadmium toxcity in barley seedlings. Plant Physiol. 132: 272–۲۸۱.
 • Singh B. and Usha K. 2003. Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedlings under water stress. Plant Growth Regul. 39: 137–۱۴۱.
 • Foyer, C. H., and J. M. Fletcher, 2001: Plant antioxidants: colour me healthy. Biologist 48, 115–۱۲۰.
 • Blokhina, O., E. Virolainen, and K. Fagerstedt, 2003: Antioxidants,oxidative damage and oxygen deprivation stress: a review. Ann. Bot. 91, 179–۱۹۴
 • عیسوند ح ر، آذرنیا م، نظریان ف، شرفی ر (۱۳۹۰) بررسی اثر جیبرلین و اسید ابسزیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیهچه نخود در شرایط دیم و آبی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران ۴۲ (۴): ۷۸۹-۷۹۷
 • محمدی م، فهیمی ح، مجد ا (۱۳۸۸) بررسی مقایسه ای اثر سالیسیلیک اسید و جبرلیک اسید بر سرعت جوانه زنی بذر عدس. مجله زیست شناسی دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار ۴(۴): ۴۵-۳۳

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است. استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع و درج لینک مانعی ندارد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=655
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=655
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی