راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

شخم زدن باغات

بیل زدن و یا کولش دادن باغات

بیل زدن یا کولش دادن باغات

بیل زدن باغات باعث خسارات مستقیم و غیرمستقیم به درختان خواهد شد.

بیل زدن باغات عمدتا به منظور حذف علف های هرز و کاهش تبخیر از سطح خاک انجام می شود. اما این کار مستقیما باعث حذف ریشه های مسئول جذب عناصر غذایی و به صورت غیرمستقیم باعث ضعیف شدن گیاه در مقابله با تنش ها (خشکی، شوری، گرما، سرما و …) و آفات و بیماری ها خواهد شد که به مرور زمان باغ شما طراوت و شادابی سابق را نخواهد داشت.

پیشنهاد می شود علف های هرز را قبل از گلدهی سرزنی کرده و در سطح خاک رها کنید تا علاوه بر خسارات علف هرز، از تبخیر سطح خاک نیز جلوگیری شود.  

شخم زدن باغات

در تصویر بالا یک نمونه از باغات پسته در آمریکا را مشاهده می کنید که هیچ گونه دستورزی در خاک انجام نشده است

این آموزش را دوست داشتید؟
3
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=2057
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=2057
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی