شخم زدن باغات

بیل زدن و یا کولش دادن باغات

فهرست مطالب

بیل زدن یا کولش دادن باغات

بیل زدن باغات باعث خسارات مستقیم و غیرمستقیم به درختان خواهد شد.

بیل زدن باغات عمدتا به منظور حذف علف های هرز و کاهش تبخیر از سطح خاک انجام می شود. اما این کار مستقیما باعث حذف ریشه های مسئول جذب عناصر غذایی و به صورت غیرمستقیم باعث ضعیف شدن گیاه در مقابله با تنش ها (خشکی، شوری، گرما، سرما و …) و آفات و بیماری ها خواهد شد که به مرور زمان باغ شما طراوت و شادابی سابق را نخواهد داشت.

پیشنهاد می شود علف های هرز را قبل از گلدهی سرزنی کرده و در سطح خاک رها کنید تا علاوه بر خسارات علف هرز، از تبخیر سطح خاک نیز جلوگیری شود.  

شخم زدن باغات

در تصویر بالا یک نمونه از باغات پسته در آمریکا را مشاهده می کنید که هیچ گونه دستورزی در خاک انجام نشده است

telegram icon

instagram icon

ثبت ديدگاه