عمق مناسب کاشت از مهمترین فاکتورهای عملکردی در گیاهان زراعی میباشد. این فاکتور در استقرار مناسب گیاه نقش بسیار مهمی دارد. هر چقدر استقرار بذر و گیاهچه در سطوح بالایی خاک اتفاق افتاده باشد شرایط برای استقرار و رشد فراهم بوده و نتایج مطلوبی گرفته میشود.

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید.