عمق مناسب کاشت

عمق مناسب کاشت در گیاهان زراعی

عمق کاشت از مهمترین فاکتورهای عملکردی در گیاهان زراعی میباشد. این فاکتور در استقرار اولیه گیاه نقش بسیار مهمی ایفا میکند. هر چقدر استقرار بذر در سطوح بالایی خاک اتفاق افتاده باشد شرایط برای استقرار و رشد فراهم بوده و نتیجه مطلوبی گرفته میشود. همانطور که در عکس زیر مشخص است کاشت عمق های مختلف نشان داده شده است.

کشاورزان عزیز توجه داشته باشند عمیق کاشتن تاثیر منفی در عملکرد شما خواهد گذاشت. نکته مهمتر اینکه آرایش ریشه ای در سطح خاک موفقیت گیاه را برای جذب و توسعه بیشتر ریشه و دسترسی گیاه را برای جذب بیشتر عناصر غذایی فراهم میکند.

عمق کاشت گیاهان زراعی

عمق مناسب کاشت از مهمترین فاکتورهای عملکردی در گیاهان زراعی میباشد. این فاکتور در استقرار مناسب گیاه نقش بسیار مهمی دارد. هر چقدر استقرار بذر و گیاهچه در سطوح بالایی خاک اتفاق افتاده باشد شرایط برای استقرار و رشد فراهم بوده و نتایج مطلوبی گرفته میشود.

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید.

 

این آموزش را دوست داشتید؟
1
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1951
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1951
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی