کود زیستی باکتریایی

معرفی کودهای زیستی باکتریایی

                                                                    

معرفی کودهای زیستی باکتریایی شرکت خوشه پروران زیست فناور.
بیایید با مصرف کودهای زیستی خاک را زنده کرده و آن را زنده نگه داریم.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1974
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=1974
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی