افزایش رنگ گیری میوه در درختان ۲

در این ویدیو آموزشی به راهکارهای علمی و موثر افزایش رنگ گیری میوه و یا رنگ گرفتن میوه در درختان پرداخته می‌شود.www.AgroDayan.com
شرکت دانش بنیان دایان

ثبت ديدگاه