کود میکروبی سولفوپاورباکتر دایان از باکتری‌های بومی اکسید کننده گوگرد تولید شده است.

از نقش‌های مهم عنصر سولفور، به سنتز اسید آمینه‌های ضروری چون سیستئین و متیونین در گیاهان اشاره کرد. مطالب لازم برای مصرف کننده این محصول برای تجزیه سولفور (گوگرد) در خاک لازم و ضروری است. تجزیه گوگرد، توسط این محصول در نتیجه فعالیت باکتری‌های اکسید کننده سولفور می‌باشد، که گوگرد اضافه شده به خاک را تجزیه کرده و به فرم قابل جذب برای گیاه بدل می‌کند. فعالیت این میکروارگانیسم‌ها بدون ایجاد شوک بر دیگر باکتری‌های مفید خاک با ایجاد محیط اسیدی خفیف موجب تنظیم pH خاک‌ها می‌شود. این محصول را مطابق دستور کارشناس یا بروشور مصرف، استفاده نمایید.

این مایه تلقیح حاوی میکروارگانیسم‌های بومی بوده و با شرایط اقلیمی و خاک‌های کشور سازگاری دارد. این محصول برای استفاده در باغات و مزارع توصیه می‌شود.

حاوی باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد

حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران

این باکتری‌ها همچنین باعث حلالیت کودهای گوگردی جامد (پودری، پاستیلی و گرانوله) می‌شوند.

مقدار مصرف

زراعت: در مزارع به دلیل افزایش pH خاک، کمبود جمعیت میکروارگانیسم های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح حداقل ۵ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۳ تا ۴ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌ شود ولی مصرف بالاتر از این مقدار نیز تاثیرات مثبت دارد.

گوگردمال: در روش گوگردمال مقدار دو لیتر از این محصول برای هر ۲۵۰ کیلوگرم گوگرد استفاده شود.