سیلیسیم: عنصر معجزه گر

این عنصر موجب افزایش عملکرد چشمگیری در محصولات باغی و زراعی میشود.

بر اساس تحقیقی که توسط Jean Feng Ma در ژاپن انجام شد، سیلیسیم در گیاه با تقویت دیواره سلولی باعث افزایش مقاومت به انواع تنش های غیرزنده مثل شوری، خشکی، گرما و همچنین تنش های زنده مثل انواع بیماری ها و آفات میشود. همچنین این عنصر باعث کاهش سمیت عناصری مثل آلومینیوم، آهن و منگنز در گیاه میشود.

سیلیکون دایان (سیلیکات پتاسیم) حاوی عناصر سیلیسیم(۲۰%) و پتاسیم(۱۵%)