آشنایی با اعضای هیات علمی شرکت دانش‌بنیان خوشه‌پروران زیست‌فناور (دایان)

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید روی عبارت ” اطلاعات بیشتر ” هریک از اعضا کلیک کنید.

آرمین اسکوئیان

دکترای تخصصی زراعت – فیزیولوژی گیاهی

مدیریت ، آموزش، تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

احسان اسکوئیان

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

جعفر نباتی

دکترای تخصصی زراعت – فیزیولوژی گیاهی

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

آرشین اسکوئیان

دکترای تخصصی نانوتکنولوژی

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

 اطلاعات بیشتر

محمد سیبی

دکترای تخصصی زراعت – فیزیولوژی گیاهی

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

محمود ابراهیمی

دکترای تخصصی شیمی

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

ترانه ترک‌زاده

ترانه ترک‌زاده

کارشناس ارشد زیست‌شناسی

واحد آزمایشگاه و تحقیق و توسعه (R&D)

مجتبی حسینیان

دانشجوی دکتری زراعت – فیزیولوژی گیاهی

واحد آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

سمیه نظامی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

واحد آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

سامان محمدزاده

سامان محمدزاده

کارشناس ارشد آفات و بیماری‌های گیاهی

واحد فروش و تحقیق و توسعه (R&D)

اکبر سیفی

اکبر سیفی

کارشناس ارشد زراعت فیزیولوژی گیاهی

واحد آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

جواد شیردل

کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر

واحد آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)