آشنایی با اعضای هیات علمی شرکت دانش‌بنیان خوشه‌پروران زیست‌فناور (دایان)

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید روی عبارت ” اطلاعات بیشتر ” هریک از اعضا کلیک کنید.

آرمین اسکوئیان

آرمین اسکوئیان – دکترای تخصصی زراعت فیزیولوژی گیاهی

Armin Oskoueian Ph.D Candidate, Crop Physiology

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

مدیریت ، آموزش، تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

احسان اسکوئیان

احسان اسکوئیان – دکترای تخصصی زراعت بیوتکنولوژی

Ehsan Oskoueian Ph.D in Biotechnology

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Mashhad, Iran

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

جعفر نباتی

جعفر نباتی – دکترای تخصصی زراعت فیزیولوژی گیاهی

Jafar Nabati Ph.D in Crop Physiology

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

آرشین اسکوئیان

آرشین اسکوئیان – دکترای تخصصی نانوتکنولوژی

Arshin Oskoueian , Ph.D Candidate, Nanotechnology

Institute of Advance Technology University Putra Malaysia

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

 اطلاعات بیشتر

محمد سیبی

محمد سیبی – دکترای تخصصی زراعت فیزیولوژی گیاهی

Mohammad Sibi Ph.D in Crop Physiology

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

محمود ابراهیمی

محمود ابراهیمی – دکترای تخصصی شیمی

Mahmoud Ebrahimi Ph.D in Chemistry

Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran

آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

اطلاعات بیشتر

ترانه ترک‌زاده

خانم ترانه ترک‌زاده – کارشناس ارشد زیست‌شناسی

Taraneh Torkzadeh M.Sc of Biology

واحد آزمایشگاه و تحقیق و توسعه (R&D)

مجتبی حسینیان

مجتبی حسینیان – کارشناس ارشد زراعت فیزیولوژی گیاهی

Mojtaba Hosseinian M.Sc of Crop Physiology

University of Tehran, Iran

واحد آموزش و تحقیق و توسعه (R&D)

سامان محمدزاده

سامان محمدزاده – کارشناس ارشد آفات و بیماری‌های گیاهی

Saman Mohammadzadeh M.Sc in Plant pests and diseases

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

واحد فروش و تحقیق و توسعه (R&D)

اکبر سیفی

اکبر سیفی – کارشناسی ارشد زراعت فیزیولوژی گیاهی

Akbar Seifi M.Sc in Crop Physiology

University of Tehran, Iran

واحد آموزش و تحقیق و توسعه

اطلاعات بیشتر