روی وافر دایان

حجم بسته بندی : ۱ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: شیمیایی

% ۰

درصد روی محلول Zno

% ۰

درصد سولفات SO4

% ۰

درصد آمینو اسید آزاد

مزایای کود شیمیایی روی وافر دایان

  • این محصول به صورت سوسپانسیون تولید شده است.
  • با پروفایل کامل اسید آمینه کلات شده است.
  • حاوی مقادیر بالایی از عنصر روی می‌باشد.
  • غلظت بالای عنصر موجود و محلول بودن آن موجب افزایش کیفیت محصول می‌شود.
  • قابلیت مصرف به صورت مصرف ریشه‌ای، محلول‌پاشی و بذرمال را دارد.

توضیحات محصول

عنصر روی نقش مهمی در تولید پروتئین‌ها دارد. پیش‌ساز اسیدآمینه تریپتوفان بوده و این اسیدآمینه مهم، پیش‌ساز هورمون اکسین در گیاهان است. عنصر روی سبب کاهش خسارات عناصر سنگین می‌شود. همچنین نقش مهمی در فرایند‌های حفاظتی و ترمیمی زخم ‌ها در پیکره گیاهی دارد. در مورد گیاهان نه تنها افزایش کمی محصول بلکه افزایش کیفیت محصول نکته حائز اهمیت است که مصرف روی‌ باعث افزایش کیفیت (رنگ، طعم، بو، مزه و …) در گیاهان خواهد بود. نقش عنصر روی در فرایند گرده افشانی، لقاح و تشکیل میوه فوق‌العاده پر اهمیت است و موجب افزایش تعداد دانه و وزن دانه و در نتیجه افزایش عملکرد در گیاهان می‌گردد.

نحوه مصرف محصول

گندم و جو: بذر مال (۵۰۰ سی‌سی در ۱۰ لیتر آب برای ۲۰۰ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۲ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه ای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)

ذرت: بذر مال (۳۰۰ سی‌سی در ۵ لیتر آب برای ۵۰ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه ای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)

حبوبات: بذر مال (۲۰۰ سی‌سی در ۵ لیتر آب برای ۵۰ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه ای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)

گیاهان جالیزی: بذر مال (۵۰ سی‌سی در ۱ لیتر آب برای ۵ کیلوگرم بذر) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه ای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی: بذر مال (۵۰ سی‌سی در ۱ لیتر آب) _ محلول پاشی برگی (۱ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه ای (۳ تا ۴ لیتر در هکتار)

باغات میوه: محلول پاشی برگی (۲ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه ای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)

توجه: در زمان مصرف مقادیر پیشنهادی بیشتر نشده و در صورت نیاز دفعات مصرف افزایش پیدا کند.

روی وافر دایان
% ۰

درصد سیلیکون SiO2

% ۰

درصد پتاسیم K2O