پتاس پاور باکتر دایان

حجم بسته بندی : ۵ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: زیستی – میکروبی

پتاس پاور باکتر دایان

مزایای کود زیستی پتاس پاور باکتر دایان

  • حاوی باکتری‌های آزادزی حل کننده پتاسیم نامحلول موجود در خاک
  • حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران
  • سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد‌سازی عناصر ریز مغذی موجود در خاک را نیز دارند.
  • حاوی سویه‌های باسیلوس و سودوموناس

توضیحات محصول

کود پتاس پاورباکتر دایان یک کود زیستی حاوی باکتری‌های حل کننده پتاسیم نامحلول خاک می‌باشد.

پتاسیم یکی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه بوده و در فعال‌سازی آنزیم‌ها، افزایش فتوسنتز، تنظیم روزنه‌ها، انتقال قند و نشاسته، جذب نیتروژن، سنتز پروتئین‌ها و بطور کلی در رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاک‌های ایران از لحاظ وجود پتاسیم غنی هستند اما این منابع پتاسیمی نامحلول بوده و قابلیت جذب پایینی دارنداز طرفی استفاده مداوم از کودهای شیمیایی پتاسه با وجود پتاسیم کافی در خاک، باعث برهمزدن تعادل بین عناصر خاک شده و این امر قابلیت دسترسی کلیه عناصر مورد نیاز گیاه را به شدت کاهش می دهد. میکروارگانیسم های حل کننده پتاسیم قادرند تا با تجزیه فلدسپارها، میکاها، سیلیکات‌ها و سایر منابع معدنی، پتاسیم را آزاد نموده و در اختیار گیاه قرار دهند. این میکروارگانیسم‌ها علاوه بر تجزیه منابع پتاسیمی و آزاد‌سازی پتاسیم، با تولید اسیدهای آلی به تنظیم pH خاک کمک نموده و این امر زیست فراهمی کلیه عناصر را برای گیاهان بهبود می‌دهد.

نحوه مصرف محصول

زراعت: در مزارع به دلیل فقر مواد آلی، کمبود جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح حداقل ۵ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۳ تا ۴ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

بذرمال: در روش بذر مال باید توجه داشت که مقدار یک لیتر از این محصول را با ۱۰ لیتر آب رقیق کرده و سپس بر روی توده‌ای از بذر مصرفی برای هر هکتار استفاده شود.

شالیزارها: در شالیزار بعد از برداشت محصول مصرف ۵ لیتر در هکتار این محصول زیستی پیشنهاد می‌شود تا قبل از شروع کشت سال بعد موجب تجزیه و فراهمی پتاسیم مورد نیاز گیاه در خاک شود.

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می توان مقدار ۱۰ تا ۱۵ سی سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده و سپس در محل آبیاری ریشه‌ها مورد استفاده قرار داد.

راهنمای مصرف نینروباکتردایان