پتاس پاور باکتر دایان

حجم بسته بندی : ۵ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: زیستی – میکروبی

جمعیت باکتری: ۱۰۷

 شامل سویه‌های سودوموناس و باسیلوس

مزایای کود زیستی پتاس پاور باکتر دایان

  • حاوی باکتری‌های آزادزی حل کننده پتاسیم نامحلول موجود در خاک
  • حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران
  • سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد‌سازی عناصر ریز مغذی موجود در خاک را نیز دارند.

توضیحات محصول

کود پتاس پاورباکتر دایان یک کود زیستی حاوی باکتری‌های حل کننده پتاسیم نامحلول خاک می‌باشد.

پتاسیم یکی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه بوده و در فعال‌سازی آنزیم‌ها، افزایش فتوسنتز، تنظیم روزنه‌ها، انتقال قند و نشاسته، جذب نیتروژن، سنتز پروتئین‌ها و بطور کلی در رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاک‌های ایران از لحاظ وجود پتاسیم غنی هستند اما این منابع پتاسیمی نامحلول بوده و قابلیت جذب پایینی دارنداز طرفی استفاده مداوم از کودهای شیمیایی پتاسه با وجود پتاسیم کافی در خاک، باعث برهمزدن تعادل بین عناصر خاک شده و این امر قابلیت دسترسی کلیه عناصر مورد نیاز گیاه را به شدت کاهش می دهد. میکروارگانیسم های حل کننده پتاسیم قادرند تا با تجزیه فلدسپارها، میکاها، سیلیکات‌ها و سایر منابع معدنی، پتاسیم را آزاد نموده و در اختیار گیاه قرار دهند. این میکروارگانیسم‌ها علاوه بر تجزیه منابع پتاسیمی و آزاد‌سازی پتاسیم، با تولید اسیدهای آلی به تنظیم pH خاک کمک نموده و این امر زیست فراهمی کلیه عناصر را برای گیاهان بهبود می‌دهد.

نحوه مصرف محصول

زراعت: در مزارع به دلیل فقر مواد آلی، کمبود جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح حداقل ۵ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۳ تا ۴ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

شالیزارها: در شالیزار بعد از برداشت محصول مصرف ۵ لیتر در هکتار این محصول زیستی پیشنهاد می‌شود تا قبل از شروع کشت سال بعد موجب تجزیه و فراهمی پتاسیم مورد نیاز گیاه در خاک شود.

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می توان مقدار ۱۰ تا ۱۵ سی سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده و سپس در محل آبیاری ریشه‌ها مورد استفاده قرار داد.

راهنمای مصرف نینروباکتردایان