آمینو وافر دایان

حجم بسته بندی : ۱ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: زیستی – آلی

آمینو وافر دایان

مزایای کود زیستی آمینو وافر دایان

  • حاوی پروفایل کاملی از اسیدهای آمینه شامل ۲۱ نوع اسید آمینه
  • این محصول طی فرآیند بیولوژیک تولید شده و از اسیدآمینه‌های سنتتیک در این محصول استفاده نشده است.
  • این محصول دارای اسید آمینه‌هایی است که حضورشان موجب تولید هورمون‌های مورد نیاز در گیاهان می‌شود.
  • اسیدآمینه‌های موجود در این محصول از قابلیت جذب بالایی برخوردار‌ند.
  • کود آمینو اسید دایان به عنوان عامل کیلات کننده آلی برای کودهای شیمیایی دیگر قابل استفاده است. کیلات آلی راندمان جذب را برای کودهای شیمیایی افزایش می‌دهند.

توضیحات محصول

اسیدآمینه‌ها باعث افزایش رنگدانه‌های فتوسنتزی، افزایش فسفر و پتاسیم محتوای برگ و در نتیجه افزایش سطح سبز گیاهان می‌شوند. استفاده از کود آمینو اسید می‌تواند با افزایش درصد نیتروژن گیاه، موجب افزایش تولید پروتئین گردد. اسیدهای آمینه با افزایش غلظت کلروفیل و بهبود راندمان فتوسنتز باعث افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی شده، که در نتیجه رشد و عملکرد گیاه در شرایط تنش بهبود خواهد یافت. ارزش استفاده از ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه آزاد، در این است که به دلیل غنای آمینواسیدی این ترکیبات، گیاه نیازی به بیوسنتز مجدد این ترکیبات نداشته و انرژی مورد نیاز جهت این بیوسنتز، در گیاه ذخیره می‌شود. این ترکیبات با تأثیر بر روند پروتئین‌سازی و با تأثیر بر سوخت و ساز گیاهی، رشد و تکامل گیاه را منظم نموده و در مراحل مختلف رشد، کارآیی و کاربرد خاص خود را در اختیار گیاه قرار می‌دهندکود آمینو اسید دایان حاوی پروفایل کاملی از اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدهای فعال زیستی است که استفاده از آن باعث افزایش شبکه ریشه‌ای، اندام‌های ذخیره‌ساز و توسعه مرحله گلدهی و ارتقاء کیفی مرحله زایشی و مقاوم‌سازی گیاه به تنش‌ها در مسیر رشد می‌گردد

نحوه مصرف محصول

محلول پاشی: میزان مصرف به صورت محلول پاشی (برگ پاشی) برای توسعه بخش هوایی گیاه، به میزان ۲ لیتر در هزار لیتر در هکتار توصیه می‌شود.

زراعت: میزان مصرف همراه با آب آبیاری در کشت‌های زراعی برای توسعه ریشه و رشد، ۳ تا ۴ لیتر در هکتار توصیه می‌شود.

باغات: میزان مصرف همراه با آب آبیاری در باغات برای توسعه ریشه و رشد ۲ تا ۳ لیتر در هکتار توصیه می‌شود.

نکته: این محصول قابلیت مصرف حتی در مقادیر بسیار بالاتری نیز دارد اما بهتر است میزان مصرف بالا در طول زمان تقسیم و مصرف شود.

راهنمای مصرف آمینو وافر دایان