نیترو باکتر دایان

کود نیتروباکتر دایان باعث تبدیل نیتروژن هوا به نیتروژن قابل جذب برای گیاه می‌شود. از نقش‌های مهم عنصر نیتروژن می‌توان به عاملیت اصلی تولید و سنتز پروتئین‌ها، رشد و تمایز سلولی، تشکیل ریشه و توسعه آن، (رشد و عملکرد) در گیاهان اشاره کرد.

فسفو پاور باکتر دایان

کود فسفوپاورباکتر دایان باعث حلالیت فسفر نامحلول موجود در خاک می‌شودفسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف برای رشد و نمو گیاهان محسوب می‌شود. قسمت عمده فسفر موجود در خاک به شکل غیر قابل جذب (نامحلول) برای گیاه است.

پتاس پاور باکتر دایان

کود پتاس پاورباکتر دایان یک کود زیستی حاوی باکتری‌های حل کننده پتاسیم نامحلول خاک است. پتاسیم یکی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه بوده و در فعال‌سازی آنزیم‌ها، افزایش فتوسنتز، جذب نیتروژن، سنتز پروتئین‌ها و در رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارد.

سولفو پاور باکتر دایان

سولفو پاور باکتر دایان

از مشکلات اصلی گوگرد عدم حلالیت آن در آب است. کود سولفو‌پاورباکتر دایان با هدف حلالیت گوگرد نامحلول موجود در خاک و یا اضافه شده به خاک تولید شده و میتواند شرایط مناسبی برای جذب گوگرد جامد توسط ریشه را فراهم کند. حاوی تیوباسیلوس، بورخولدریا و باسیلوس.

آمینو وافر دایان

اسیدآمینه‌ها باعث افزایش رنگدانه‌های فتوسنتزی، افزایش فسفر و پتاسیم محتوای برگ و در نتیجه افزایش سطح سبز گیاهان می‌شوند. استفاده از کود آمینواسید می‌تواند با افزایش درصد نیتروژن گیاه، موجب افزایش تولید پروتئین گردد.