کود پتاس پاورباکتر دایان یک کود زیستی حاوی باکتری‌های حل کننده پتاسیم نامحلول خاک می‌باشد.

در این کود میکروبی مجموعه‌ای از سویه‌های .Bacillus sp و .Pseudomonas sp بومی ایران برای افزایش عملکرد بالای محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

پتاسیم یکی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاه بوده و در فعال‌سازی آنزیم‌ها، افزایش فتوسنتز، تنظیم روزنه‌ها، انتقال قند و نشاسته، جذب نیتروژن، سنتز پروتئین‌ها و بطور کلی در رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاک‌های ایران از لحاظ وجود پتاسیم غنی هستند اما این منابع پتاسیمی نامحلول بوده و قابلیت جذب پایینی دارند. از طرفی استفاده مداوم از کودهای شیمیایی پتاسه با وجود پتاسیم کافی در خاک، باعث برهمزدن تعادل بین عناصر خاک شده و این امر قابلیت دسترسی کلیه عناصر مورد نیاز گیاه را به شدت کاهش می دهد. میکروارگانیسم های حل کننده پتاسیم (Potassium Solubilizing Bacteria) قادرند تا با تجزیه فلدسپارها، میکاها، سیلیکات‌ها و سایر منابع معدنی، پتاسیم را آزاد نموده و در اختیار گیاه قرار دهند. این میکروارگانیسم‌ها علاوه بر تجزیه منابع پتاسیمی و آزاد‌سازی پتاسیم، با تولید اسیدهای آلی به تنظیم pH خاک کمک نموده و این امر زیست فراهمی کلیه عناصر را برای گیاهان بهبود می‌دهد.

این مایه تلقیح از سویه‌های بومی تشکیل شده از این رو بالاترین سازگاری را با شرایط اقلیمی و خاک کشور داشته و برای مصارف باغی و زراعی توصیه می‌شود.

حاوی باکتری‌های آزادزی حل کننده پتاسیم نامحلول موجود در خاک

حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران

سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد‌سازی عناصر ریز مغذی موجود در خاک را نیز دارند.

مقدار مصرف کود زیستی پتاس‌پاورباکتر دایان

زراعت: در مزارع به دلیل فقر مواد آلی، کمبود جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح حداقل ۵ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۳ تا ۴ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

بذرمال: در روش بذر مال باید توجه داشت که مقدار یک لیتر از این محصول را با ۱۰ لیتر آب رقیق کرده و سپس بر روی توده‌ای از بذر مصرفی برای هر هکتار استفاده شود.

شالیزارها: در شالیزار بعد از برداشت محصول مصرف ۵ لیتر در هکتار این محصول زیستی پیشنهاد می‌شود تا قبل از شروع کشت سال بعد موجب تجزیه و فراهمی پتاسیم مورد نیاز گیاه در خاک شود.

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می توان مقدار ۱۰ تا ۱۵ سی سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده و سپس در محل آبیاری ریشه‌ها مورد استفاده قرار داد.