کود فسفوپاورباکتر دایان باعث حلالیت فسفر نامحلول موجود در خاک می‌شود.

در این کود میکروبی مجموعه‌ای از سویه‌های .Bacillus sp و .Pseudomonas sp بومی ایران برای افزایش عملکرد بالای محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

فسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف برای رشد و نمو گیاهان محسوب می‌شود. قسمت عمده فسفر موجود در خاک به شکل غیر قابل جذب (نامحلول) برای گیاه بوده و میزان فسفر قابل جذب (محلول) برای گیاهان در خاک‌های کشاورزی بسیار ناچیز است. قسمت اعظم منابع فسفر غیر قابل جذب در خاک‌های کشاورزی در نتیجه مصرف مداوم کودهای شیمیایی فسفاته بوجود آمده است. تجمع ترکیبات فسفاته غیر قابل جذب در خاک‌های کشاورزی، جذب عناصر دیگر توسط گیاه را مختل خواهد نمود. علاوه بر آن، استفاده مداوم از کودهای شیمیایی فسفاته باعث افزایش فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی و آلودگی‌های شدید زیست محیطی شده است.

باکتری‌های حل کننده فسفات (Phosphate Solubilizing Bacteria) با انحلال منابع فسفات معدنی نامحلول موجود در خاک مانند تری کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات هیدروکسی آپاتیت، سنگ فسفات و تبدیل این ترکیبات به فرم قابل جذب، نیاز گیاهان را به فسفر تأمین می‌کنند. جمعیت این باکتری‌ها امروزه در خاک ریزوسفر به دلیل عملیات خاک‌ورزی نامناسب، استفاده مداوم از سموم، علفکش‌ها و کودهای شیمیایی به شدت کاهش پیدا کرده است. این مایه تلقیح با میکروارگانیسم‌های بومی علاوه بر تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان با تولید فیتوهورمون‌ها، اسید‌های آلی و قارچ کش‌ها باعث افزایش عملکرد گیاهان شده،  pH خاک را تنظیم نموده، قابلیت جذب دیگر عناصر را افزایش داده و باعث اصلاح و احیاء خاک باغات و مزارع خواهد شد.

حاوی باکتری های آزادزی حل کننده فسفر غیرقابل جذب و تبدیل به فرم قابل جذب برای گیاه

حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران

سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد سازی عناصر ریز مغذی موجود در خاک را نیز دارند.

مقدار مصرف

زراعت: در مزارع به دلیل فقر مواد آلی، کمبود جمعیت میکروارگانیسم های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح حداقل ۵ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۳ تا ۴ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود ولی مقدار مصرف بالاتر نیز تاثیرات مثبتی دارد.

بذرمال: در روش بذر مال باید توجه داشت که مقدار یک لیتر از این محصول را با ۱۰ لیتر آب رقیق کرده و سپس بر روی توده‌ای از بذر مصرفی برای هر هکتار استفاده شود.

شالیزارها: در شالیزار بعد از برداشت محصول مصرف ۵ لیتر در هکتار این محصول زیستی پیشنهاد می‌شود تا قبل از شروع کشت سال بعد موجب تجزیه و فراهمی فسفر مورد نیاز گیاه در خاک شود.

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می‌توان مقدار ۱۰ تا ۱۵ سی سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده و سپس در محل آبیاری ریشه‌ها مورد استفاده قرار داد.