نیتروباکتر دایان، کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن میباشد. این محصول فوق العاده توسط شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور تولید و به بازار کشاورزی عرضه شده است.
برای دانلود کلیپ اینجا را کلیک کنید.