دلیل اهمیت pH خاک مزرعه

درصورتیکه pH بین اعداد ۱ تا ۷ باشد محلول دارای خاصیت اسیدی و اگر بین اعداد ۷ تا ۱۴ باشد محلول دارای خاصیت قلیای است. درصورتیکه این عدد دقیقا برابر ۷ باشد محلول را خنثی می نامند.

کمبود بارندگی و استفاده بی رویه از کود های شیمیایی نا مرغوب باعث قلیایی شدن خاک های کشاورزی در ایران شده است. مهم ترین نقش pH خاک، کنترل حلالیت عناصر غذایی در خاک می باشد. به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به pH خاک دارد. همان طور که در شکل مشاهده می شود محدوده مطلوب pH برای جذب عناصر غذایی ۶.۵ تا ۷ می باشد و در کشور ما pH معمولا بالای ۷.۵ است و مشکل جذب برخی از عناصر ضروری برای گیاهان را داریم. با برنامه ریزی صحیح در تغذیه و استفاده از تکنیک های جدید میتوان به راحتی pH خاک را اصلاح کرد تا جذب عناصر بسیار بالا رفته و رشد و عملکرد افزایش یابد.   

جذب عناصر غذایی در پی اچ مختلف

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.