ریشه های موئین و نقش حیاتی آنها برای گیاه

ریشه های موئین به واسطه فعالیت در محیط  دارای اکسیژن، در خاک سطحی قرار دارند.

Gilroy و David Jones در آمریکا گزارش کردند که نقش اصلی ریشه های موئین، جذب عناصر غذایی است. جذب عناصر غذایی از طریق پمپ H+-ATPace انجام می گیرد که مشاهده شد این پمپ ها در رشته های موئین بسیار بیشتر از سایر ریشه ها تولید می شود. این ریشه ها با گسترش خود، حجم خاک در دسترس ریشه را افزایش می دهند تا عناصر غذایی مختلف قابل بهره برداری باشند.

از اشتباهات بزرگ بعضی کشاورزان این است که به روش های مختلفی مثل بیل زدن باغات، روش اشتباه مصرف کود دامی، مصرف مستقیم اسید در خاک و … این ریشه ها را از بین می برند، ولی شما با آگاهی کشاورزی کنید.

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.