به طور ساده، آمینو اسیدها ترکیبات آلی هستند که در ساخت پروتئین‌ها نقش دارند. پروتئین‌ها جز اصلی سلول‌های گیاهی و جانوری هستند که خود از اسید آمینه‌ها شکل گرفته‌اند. حدود ۲۱ نوع اسید آمینه شناسایی شده که در عملکرد سلول‌ها و پروتئین سازی نقش ضروری ایفا می‌کنند که این آمینو اسیدها با عنوان آمینو اسیدهای ضروری شناخته می‌شوند که حضور این‌ها کنار همدیگر را پروفایل کامل اسیدهای آمینه می‌گویند. برای مثال کود آمینو اسید دایان حاوی پروفایل کامل اسید آمینه‌هاست که در کشاورزی کاربرد زیادی دارد.