ماندآبی زمانی اتفاق می‌افتد که به دلایل مختلف (مثل بافت سنگین خاک و عدم وجود خلل و فرج کافی برای زهکشی و آبیاری‌های سنگین با حجم بالا) آب به مدت طولانی در سطح و یا داخل خاک و اطراف ریشه باقی بماند. با تجمع زیاد آب در خاک، اکسیژن کافی برای فعالیت میکروارگانیسم‌های هوازی و تنفس ریشه گیاه تامین نمی‌شود. بازداری تنفس باعث توقف و یا کاهش شدید تولید انرژی و درنهایت فتوسنتز خواهد شد که همه این‌ها کاهش رشد گیاه را به دنبال دارد. علاوه بر کمبود اکسیژن، برخی گازهای دیگر مثل اتیلن و دی‌اکسیدکربن در محیط ریشه تجمع پیدا می‌کنند که با تغییرات هورمونی درون گیاه باعث ریزش برگ و میوه درختان خواهد شد. در شرایط ماندابی جذب عناصر غذایی نیز به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر موارد گفته شده، تجمع بیش از حد و طولانی مدت آب در سطح خاک و محیط ریشه باعث بروز انواع بیماری‌های باکتریایی و قارچی می‌شود که با پوسیدگی ریشه، گیاه به مرور زرد شده و از بین خواهد رفت.