از آنجایی که در باغات ریشه‌های سطحی نزدیک سطح زمین گسترش می‌یابند و این ریشه‌ها سهم زیادی در جذب عناصر غذایی برای گیاه دارند، شخم زمین و استفاده از گاوآهن باعث از بین رفتن این ریشه‌ها خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود تا حد ممکن از دیسک و شخم زدن زمین در باغات خودداری کنید.