کودها را به روش‌های مختلفی می‌توان در اختیار درختان قرار داد. برای تعیین بهترین روش تغذیه در باغات باید به ساختار ریشه و نحوه جذب توسط ریشه توجه کرد. ریشه گیاه در همه جهت گسترش پیدا میکند و باید کودها نیز طوری مصرف شود که تمام سطح ریشه درگیر جذب عناصر غذایی شوند. بنابراین بهترین و منطقی ترین روش، کوددهی به همراه آب آبیاری یا همان کودآبیاری است که با این کار تمام سطح ریشه درگیر جذب عناصر شده و بیشترین جذب صورت میگیرد. عملیات چالکود موجب ایجاد خسارت به ریشه درختان می‌شود.

دریافت برنامه غذایی اختصاصی برای باغات و مزارع