اگر از گوگردهای خالص (۹۹ درصد) استفاده کنید پاشیدن آن روی درخت سوزندگی برگی ایجاد نخواهد شد. توجه داشته باشید که برای این‌کار از گوگرد با مش زیر ۲۰۰ استفاده کنید. گوگرد پودری با مش ۲۰۰ می‌تواند با آب به همراه ترکیبات سورفاکتانتی روی سطح برگ ترکیب شود و در هوای گرم ایجاد سوزندگی کند. از این رو برای پودر پاشی گوگرد لطفا از گوگردهای مش ۱۰۰ تا ۱۵۰ استفاده کنید.