برای نهال‌های جوانی که به بار رفته و تولید میوه دارند ضروری است که در انتهای فصل، بعد از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ‌ها اقدام به اجرای برنامه غذایی فروت ست کرد. در مورد نهال‌هایی که هنوز به بار نرفته و تولید میوه ندارند برای اینکه شراط رشدی مطلوبی داشته باشند، توصیه می‌شود در انتهای فصل از کودهای میکروبی باکتریایی استفاده شود. این کودها عناصر موجود در خاک را آزاد کرده و در اختیار گیاه قرار می‌دهند.