خیر، زمان تغذیه گیاهان و استفاده از سموم به روش محلول‌پاشی از آب شیرین استفاده کنید. استفاده از آب شور باعث می‌شود کارایی محلول‌پاشی به شدت افت پیدا کند.

  • به این خاطر که در آب شور عناصر سدیم، کلر، بور، و حتی کلسیم بسیار زیادی حل شده، این مواد باعث می‌شود پتانسیل اسمزی محلول بالا رفته و در زمان محلول‌پاشی کارایی جذب به شدت کاهش پیدا کند. همچنین در برخی مواقع می‌تواند باعث سوزندگی برگ‌های گیاه شود.
  • علاوه ‌بر این، عناصر موجود در آب شور می‌توانند جذب گیاه شده و باعث ایجاد مسمومیت‌ و آسیب‌های جدی برای گیاه شوند.