با توجه به اینکه آبیاری اول در زعفران به منظور انتقال دمای محیط به ناحیه بنه انجام می‌شود، زمان آن باید براساس پیش‌بینی هواشناسی چند روز قبل از شروع سرمای پائیزه صورت گیرد.