توجه داشته باشید که ساختار گیاه با آب شکل گرفته و اگر آبیاری صورت نگرفته و و نیاز گیاه تامین نشود اولین واکنش آن با توجه به تولید ترکیبات هورمونی کاهش سطح متابولیسم داخل سلولی خواهد بود. گیاه واحدهای مصرف خود را محدود کرده و این محدودیت مصرف حتی می‌تواند باعث ریزش میوه هم شود اما در درختان مختلف این واکنش متفاوت است مثلا در دانه‌دارها ریزش شدید میوه رخ داده و در هسته دارها ریز بودن میوه اتفاق خواهد افتاد. اما در کل به محض اینکه میوه تشکیل می‌شود باید آب کافی در اختیار گیاه قرار دهیم تا سرعت متابولیسم داخل سلولی گیاه افزایش یافته و میوه درشت شود. اگر آبیاری نداشته باشیم و یا آن را به تعویق اندازیم اولین تبعاتی که می‌توان انتظار داشت ریزش میوه و کوچک ماندن میوه‌ها خواهد بود که همه این‌ها در نهایت به کاهش تولید و عملکرد ختم می‌شود.