آنچه که توسط فعالیت‌های انسانی و زیست محیطی دچار تغییر می‌شود ساختمان خاک است و نه بافت خاک. اضافه کردن اسیدهای معدنی به خاک با کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید و مواد آلی باعث تخریب ساختمان خاک می‌شود که به مرور خاک را به یک خاک فقیر و کویری تبدیل خواهد کرد. استفاده از اسیدهای معدنی شوک سنگینی به جمعیت میکروبی هوازی و مفید خاک می‌گذارد. همچنین با مرگ و تخریب ساختمان خاک موجب از بین رفتن حاصلخیزی خاک می‌شود.