تشخیص لکه های سوختگی روی برگ گیاهان

فهرست مطالب

لکه های سوختگی بر روی سطح برگ گیاهان ۴ حالت می باشد. خشک شدگی‌های ایجاد شده بر روی برگ ها هیچ کدام مربوط به کمبود یک عنصر در برگ نیست. کمبود عناصر موجب خشک شدگی برگ نمیشود بلکه برگ در کمبود عناصر تغییر رنگ میدهد یا در نهایت حالت چرمی شکل به خود میگیرد که با مدیریت تغذیه مناسب و استفاده از برنامه های غذایی مرتفع میشود.


توضیحات شکل:

شماره ۱

تعرق در گیاهان در حاشیه برگ ها رخ میدهد به طوری که آب جذب شده از طریق ریشه نهایتا از طریق منافذ انتهای رگبرگ ها خارج شده و موجب تعدیل دمایی و خنک شدن گیاه میشود. حال اگر در هنگام جذب آب توسط ریشه، عناصر سنگین و یا هر ماده سمی دیگری وارد گیاه شود، به همراه جریان آب به حاشیه برگ ها رفته و غلظت آن در حاشیه برگ به شدت افزایش مییابد.

تعرق (تعریق) در گیاهان

در نتیجه علائمی که به این صورت در حاشیه برگ دیده میشوند ناشی از مسمومیت عناصر میباشد.

مثال:


شماره ۲

این نوع سوختگی برگ ها ناشی از محلول پاشی میباشد. در این نوع سوختگی، لکه ها در هر جای برگ ممکن است دیده شود چراکه اگر مواد سمی و یا دز بیش از حد و نامناسب یک ماده محلول پاشی شود، قطرات آن محلول در هر جای برگ که فرود آید باعث مرگ سلولی در همان نقطه میشود و معمولا این لکه ها هیچ نظم و یا اندازه مشخصی ندارند.

مثال:


شماره ۳

این نوع از سوختگی ها مربوط به بیماریهای قارچی میباشد. در این نوع سوختگی برگی، لکه ها یا به صورت دایره های متحد المرکز و یا به صورت اشکال منظم روی برگ دیده میشود. چراکه قارچ ها فعالیت خود را از یک نقطه شروع کرده و به صورت سلول به سلول پیش میروند تا زمانی که کل برگ را فرا بگیرند.

مثال:


شماره ۴

نوع چهارم نیز علائم مربوط به بیمای های ویروسی است که در تمام سطح برگ پراکنده هستند.

مثال:

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.

ثبت ديدگاه